Kalender

«     »

November 2023

 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday
 • Wed Nov 1
 • Thu Nov 2
 • Fri Nov 3
 • Sat Nov 4
 • Sun Nov 5
 • Mon Nov 6
 • Tue Nov 7
  Weimarnetz Treffen
 • Wed Nov 8
 • Thu Nov 9
 • Fri Nov 10
 • Sat Nov 11
 • Sun Nov 12
 • Mon Nov 13
 • Tue Nov 14
  Weimarnetz Treffen
 • Wed Nov 15
 • Thu Nov 16
 • Fri Nov 17
 • Sat Nov 18
 • Sun Nov 19
 • Mon Nov 20
 • Tue Nov 21
  Weimarnetz Treffen
 • Wed Nov 22
 • Thu Nov 23
 • Fri Nov 24
 • Sat Nov 25
 • Sun Nov 26
 • Mon Nov 27
 • Tue Nov 28
  Weimarnetz Treffen
 • Wed Nov 29
 • Thu Nov 30

Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz