Monitoring

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend
root3.weimarnetz.de UP 16 0 0 0
jabber.weimarnetz.de UP 14 0 0 0
2.v.weimarnetz.de UP 16 0 1 0
mapapi.weimarnetz.de UP 16 0 0 0
meet.weimarnetz.de UP 14 0 0 1
3.v.weimarnetz.de UP 18 0 0 0
weimarnetz.de UP 17 1 0 1
dyn.weimarnetz.de UP 16 0 0 0
wireless.subsignal.org UP 1 0 0 0

Daten der Router

Router gesamt: 167
Router erreichbar: 65

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 724 7
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1481 5
0 ffweimar-739 739 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 463 1
0 BAMAG-dach-richtung-wagenplatz 825 LEDE (kalua) r4103 - 416395 2039 2
0 Haus7-HWR-MESH 752 LEDE (kalua) r4103 - 416395 371 5
0 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 91 2
0 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 12 6
0 Haus34-HWR-MESH 772 LEDE (kalua) r4103 - 416395 227 6
0 regina2 909 LEDE (kalua) r4103 - 428312 12 9
0 BaeckereiRose 773 LEDE (kalua) r4103 - 416395 215 1
0 Sommerbar-pico2exDHF 556 LEDE (kalua) r4103 - 416395 285 2
0 fundus2-ap 774 LEDE (kalua) r4103 - 416395 204 1
0 jenaplan-unten 99 OpenWrt (kalua) r44150 - 414371 9779 1
0 ayse-steve 750 LEDE (kalua) r4103 - 428312 12 6
0 wagenplatz-richtung-BAMAG 826 LEDE (kalua) r4103 - 416395 51 1
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 4 5
0 EG-Holzbau-Frech 922 LEDE (kalua) r4897 - 416395 12 7
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 12 8
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 12 7
0 Danny1043 59 LEDE (kalua) r4103 - 416395 95 4
0 f47-rs-outdoor 992 LEDE (kalua) r4454 - 416395 12 6
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 12 6
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 12 11
0 fundus1-ap 10 LEDE (kalua) r4103 - 416395 153 1
0 E1-uteINET-Markt3 810 LEDE (kalua) r4103 - 416395 2 1
0 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 437 2
0 Wagenplatz-Anke 6 LEDE (kalua) r4125 - 415204 12 7
0 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 978 2
0 ffweimar-hybrid-dhcp-820 820 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3408 2
0 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 65 3
0 cbg06 510 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 580 2
0 cbg742 742 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 580 1
0 roehr10-338 338 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1293 7
0 roehr10-744 744 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 167 11
0 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 35 0
0 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 35 0
0 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 35 1
0 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 703 3
0 monami-ost 29 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 930 1
0 fries45-rs-dach 88 LEDE (kalua) r4103 - 416395 6
0 EG-superbuffi76 261 LEDE (kalua) r4103 - 416395 801 11
0 SUBO119 119 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 534 1
0 reservebank1 93 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 355 1
0 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2735 1
0 fh462 462 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 27 7
0 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3305 7
0 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 1312 7
0 cbg04 507 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2350 11
0 ffWeimar-39 39 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 191 10
1 fh469 469 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1218 2
1 ffWeimar-175 175 r7676-cddd7b4c77 100 1
1 fh465 465 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 628 3
1 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 858 2
1 monami-west 106 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 888 2
1 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 242 1
1 roehr10-319 319 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 817 11
1 Streu54 32 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 386 1
1 fh464 464 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 12 0
1 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 21 1
1 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 3070 1
1 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 192 7
1 fh463 463 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 27 8
1 SUBO203 203 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 894 1
1 ffweimar-740 740 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 727 1
1 fh468 468 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1669 3
1 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3304 7
1 ffWeimar-102 102 r8453-3879fc2 39 2
1 balkonien 9999 -1 0
1 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1458 0
1 SchubertGarage 31 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 552 2
1 fh467 467 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 927 3
1 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 795 2
1 kr217 96 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3042 1
1 cbg02 20 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 126 1
1 BraeuSys 52 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 44 3
2 weimarnetz-60-ckeller 60 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 0
2 F36-stube 277 LEDE (kalua) r4899 - 416395 12 11
4 ffweimar-hybrid--87 87 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
4 weimarnetz-63-vhs 63 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403022 8 5
4 EG-vhsAnmeldung-HYBRID 68 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 6
4 Gueterschuppen 59 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402663 8 1
5 fh460 460 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 186 7
5 weimarnetz-64-vhs 64 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 7 6
6 OpenWrt 9999 beta-113-g9c709a2+openwrt-r6800-52ba576 623 0
6 t7-funkhorst 116 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 29 1
7 goethegym-herderplatz-nord 148 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 5 6
9 weimarnetz-65-vhs 65 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 26 5
14 parkschule-2 9999 -1 1
14 dnt-switch 139 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 21 14
14 WilhelmTell5Ghz 371 LEDE (kalua) r4103 - 416395 953 16
15 goethegym-herderplatz-ost 149 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 35 11
15 Camping.Freifunk.net 155 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 1
17 DNTNano-West 186 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 11
18 DNTNano-Sued 185 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 29 12
30 Musikschule-Instrumentenkammer 799 LEDE (kalua) r4103 - 416395 5 1
30 DNTNano-Ost-184 184 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 2 10
30 musikschule-3 182 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 6
30 DNTNano-Nord 187 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 12
30 jenaplan-2 143 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 7
31 weimarnetz-66-vhs 66 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 4 7
55 fundus3-ap 18 LEDE (kalua) r4103 - 416395 44 8
55 dhfleesensee-adhoc--58 19 LEDE (kalua) r4103 - 416395 109 8
83 musikschule-1 140 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 6
242 galerie-hebecker 134 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 33 0
245 paul-klee-seiner 15 r6907+748-7e15e21 97 1
247 Apartment_am_Sophienhaus 9 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 1
247 Humboldt-CM 74 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 2
267 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 2
267 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 2
271 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 28 2
282 ffweimar-adhoc--320 320 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3101 6
351 SUBO117 117 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 137 5
351 SUBO118 118 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 553 3
351 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 552 2
353 SUBO202 202 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 8 3
359 baraucke_lebt 18 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1
505 LinXXTreff 438 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 34 0
521 ffWeimar-624 624 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 157 1
683 tp-dev 23 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 271 3
1356 FFWeimar-778 778 r7808-ef686b7292 999 0
1721 ffKiilopaa-56 56 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 19 2
1722 ffKiilopaa-84 84 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 123 2
1754 fh466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 40 3
1831 ffKiilopaa-58 58 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 13 6
2565 ffWeimar-98 98 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 740 6
2800 ffWeimar-47 47 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 8
3265 ffWeimar-49 49 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 0
3304 ffWeimar-509 509 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-99-g65cf7a9+openwrt-r6907+970-7e15e21766 10
3828 ffWeimar-37 37 r7676-cddd7b4c77 954 5
3838 ffWeimar-33 33 r7808-ef686b7292 1
4373 roehr10-742 742 r7808-ef686b7292 19 1
4818 marktstr-18 838 r7852-7ac6044632 1 2
4984 ffWeimar-95 95 r7808-ef686b7292 1
5761 ffWeimar-999 999 r7798-97ae9e0ccb 16 0
6966 ffWeimar-757 757 r6907+830-7e15e21766 2 9
10463 ffWeimar-467 467 r7995-967d6460c0 236 1
10529 ffWeimar-468 468 r7995-967d6460c0 73 0
10529 ffWeimar-510 510 r7995-967d646 3 1
12376 devvm 999 r7540-20c4819c7b 0
13368 cbg07 511 r7995-967d646 5 1
14733 ffWeimar-942 942 r7519-1e83f775a3 3 1
14898 weimarnetz-103 103 LEDE Reboot 17.01-SNAPSHOT beta-33-gd36330d+lede-r3535-ee32de4426 672 1
15224 ffWeimar-742 742 beta-124-gac74948-dirty+openwrt-r7382-89b59994eb 8 4
16699 ffWeimar-744 744 beta-113-g9c709a2+openwrt-r6800-52ba576 23 3
16705 E1-vhsRaum106 48 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 11 10
18258 hausknecht-21 21 beta-83-gba8a16d+openwrt-r6222-e1d4aa3 0
18295 ffweimar-132 188 LEDE Reboot 17.01-SNAPSHOT beta-33-gd36330d+lede-r3823-fbeae9d 522 0
18367 ffweimar-hybrid-dhcp-331 331 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 5
18391 weimarnetz-522 522 beta-93-g5db627e+openwrt-r6244-7a97588bc6 5
19364 ffweimar-509 509 OpenWrt SNAPSHOT beta-51-g95002f7+openwrt-r5501-30e18c8 681 2
19721 ffweimar-742 742 OpenWrt SNAPSHOT beta-51-g95002f7+openwrt-r5501-30e18c8 348 3
20764 dnt-theaterplatz-a 323 LEDE Reboot SNAPSHOT beta-33-g936e453-dirty+lede-r5322-12f9305c12 40 2
20882 ffweimar-999 999 LEDE Reboot 17.01-SNAPSHOT beta-34-gc18357a+lede-r3535-ee32de4426 9 0
21768 weimarnetz-999 999 LEDE Reboot SNAPSHOT beta-24-gf78eadb-dirty+lede-r4967-5508510e74 67 0
21861 underground5plus 103 weimarnetz Reboot SNAPSHOT v0.11.2-15-g65cdd38+lede-r3978-e209988 21 3
22295 ffweimar-hybrid--821 821 LEDE Reboot SNAPSHOT beta-9-g38548dc-dirty+lede-r4823-53839da46e 0
25243 weimarnetz-189 9999 LEDE Reboot SNAPSHOT v0.11.2-16-g621013a-dirty+lede-r4116-c536c50 0
25279 cs-test-842-lede 101 weimarnetz Reboot SNAPSHOT v0.11.2-1-gec1cd29+lede-r3778-312b9dc 22 0
26335 test-3600-323 323 weimarnetz Reboot SNAPSHOT v0.11.2-1-gec1cd29+lede-r3778-312b9dc 155 4
26522 cs_test_lede_842v1 101 weimarnetz Reboot SNAPSHOT v0.11.0-1-g358aca7+lede-r3598-eb09d79 1 0
26761 cs_test_LEDE_3600 100 weimarnetz Reboot SNAPSHOT v0.11.2+lede-r3655-a8e0816 0
26834 cs_test_3600_lede 100 weimarnetz Reboot SNAPSHOT v0.11.2+lede-r3655-a8e0816 0
27813 ffweimar-hybrid--188 188 weimarnetz Reboot SNAPSHOT v0.7.1-4-g4185d8d+lede-r3079-9993d80 10 0
30427 ffweimar-hybrid--192 192 0
33116 ffweimar-hybrid-dhcp-188 188 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403433 16 0
33764 weimarnetz-franky 20 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 16 1
36652 ffweimar-hybrid-dhcp-231 231 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403433 7 1
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz